Category

Dart

Category

// Materi 4 : Membuat Fungsi // a. fungsi void perkalian(int angka1, int angka2) { var hasil = angka1 * angka2; print(‘Hasil perkalian dari $angka1 * $angka2 = $hasil’); } // b. fungsi return pembagian(double angka1, double angka2) { var hasil = angka1 / angka2; return hasil; } main() { perkalian(88, 38); var x = pembagian(100.1, 87.8); print(‘hasil pembagian adalah $x’); }

// materi 2 : perulangan main() { // Perulangan dengan for for (int i = 0; i < 10; i++) { print(‘Nilai i = $i’); } // Contoh lain perulangan dengan for var nama = ‘akungeblog.com’; for (int x = 0; x < nama.length; x++) { print(‘Huruf ke $x adalah ${nama[x]}’); } // Perulangan dengan do while, foreach, dll }

import ‘dart:io’; main() { // mencetak teks ke layar print(‘Saya sedang belajar flutter’); // Pengenalan Variabel // Dua cara deklarasi variabel di dart // a. Deklarasi implisit (tipe datanya tidak ditentutakan) var nama = “Irfannur Diah”; //String // var nilai = 10; //int // var ipk = 3.8; // double // var kondisi = false; //boolean // b. Deklarasi eksplisit (tipe data didefenisikan) // String name = ‘Irfannur Diah’; // int value = 10; //…

Pin It